โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหาดคำ หมู่ 2 (22 สิงหาคม 2564)

ผู้อำนวยการกองช่าง  และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดคำ  ได้ออกตรวจงานโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านหาดคำ  หมู่  2 

ขึ้นบนสุด