ศูนย์กู้ชีพ ทต.หาดคำ (รูปภาพการปฏิบติงาน) (08 ธันวาคม 2564)

ศูนย์กู้ชีพได้รับแจ้งเหตุ ผู้ป่วยตกเก้าอี้หมดสติปลุกไม่ตื่น ที่รัานกากน้ำตาลเยื้องๆ โรงน้ำแข็งธาราทิพย์ จึงนำตัวส่ง รพ.หนอคาย

ขึ้นบนสุด