ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564

มอบผ้าห่มกันหนาว ช่วยเหลือประชาชน โดยกองบัญชาการกองทัพไทย

โครงการกองทัพ ร่วมใจต้นภัยหนาว" โดยกองบังคับการควบคุมที่ 2

ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง อาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหาดคำ

มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล

คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหาดคำ

คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหาดคำ

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาฯ และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ

คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ

ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ

การมอบหมายหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรี ควบคุม กำกับ ดูแลฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายภาษี ประจำปี 2564

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564

ออกรับญาติผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด ที่บ้านฝ้ายหมู่ ๗ ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยกรณี นายตะวัน ปุราโส อายุ 41 ปี

ประกาศจากทางเทศบาล

{topic}

ประมวลภาพกิจกรรม

ขึ้นบนสุด