ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลหาดคำ (22 สิงหาคม 2564)

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลหาดคำ ดำเนินการกิจกรรมย่อยที่ 2 ขยายเครือข่ายคนไม่ขายเสียง ณ บ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ขึ้นบนสุด