โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 7 (22 สิงหาคม 2564)

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดคำ ได้ออกตรวจพื้นที่ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  หมู่  7  

ขึ้นบนสุด