โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (22 สิงหาคม 2564)

ผู้อำนวยการกองช่าง  และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดคำ  ได้ออกพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  6

ขึ้นบนสุด