โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (22 สิงหาคม 2564)

ผู้อำนวยการกองช่าง  และเจ้าหน้าที่  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  7 

ขึ้นบนสุด