โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยูงทอง หมู่ 16 ไปบ้านดอนซูด หมู่ 8 (22 สิงหาคม 2564)

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดคำ  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยูงทอง  หมู่  16  ไปบ้านดอนซูด  หมู่  8  

ขึ้นบนสุด