โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหาดคำ  ทำน้ำยาเอนนุกประสงค์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี