ในวันที่ 27 ก.ย. 64 ท่านนายกเทศบมนตรีตำบลหาดคำ พร้อมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของศูนย์คนพิการ  มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019