"ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรหลากหลาย

 
วัฒนธรรมยั่งยืน องค์กรบริหารจัดการที่ดี"