สำนักงานเทศบาลตำบลหาดคำ
999 หมู่ 2 ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43000
สอบถามโทร: 042-080441  โทรสาร : 042-080441
E-Mail: hadkham999nk@gmail.com