นายถาวร ชัยจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ
0956649758

นายสมยศ ชัยสาลี
รองนายกเทศมนตรี
0862181880

นายคมสัน อุฏะมาร
รองนายกเทศมนตรี
0621862095

นางสาวศุภนัสติ์ นามด้าวง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ
0875064830

นางจามรี ช้างอินทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ 0956489797