กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูปัญญท้องถิ่น(บุญบั้งไฟ) (- 1497522775)

          ประเพณีจุดบั้งไฟจะทำในเดือนหก ถ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวอีสานจะจุดบั้งไฟเพื่อบูชาและส่งสัญญาณเตือนพระยาแถนหรือวัสสการเทวดา (เทวดาแห่งฝน) ผู้ชอบการบูชาด้วยไฟ เพื่อดลบันดาลให้ฝนตกเพื่อมีน้ำฝนในการทำนาทำไร่
           ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ประชาชนตำบลหาดคำได้ทำร่วมกันเสมอมา

ขึ้นบนสุด